Αρχική > Ανακοινώσεις > Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ «Μουσειολογία»

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ «Μουσειολογία»

17, Μαρτίου, 2014 Σχολιάστε Go to comments

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της “Μουσειολογίας” (Αρ. Υπ. Απ. 124762/Β7/ΦΕΚ 22/14.01.2004/ Αποφ. Συγκλήτου ειδικής σύνθεσης, συνεδρίαση αρ. 122/16-6-2010).  Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μουσειολογία.  Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2014. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφούντες με τον τελευταίο εισαγόμενο, μέχρι του αριθμού των 30 φοιτητών.
2. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων τμημάτων, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’).
3.  Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων, καθώς και ισότιμων Σχολών και Τμημάτων του Εξωτερικού, εφόσον προβλέπεται να έχουν περατώσει τις σπουδές τους έως το Σεπτέμβριο του 2014.  Για τους τελειόφοιτους ισχύουν ό,τι και για τους πτυχιούχους και διπλωματούχους.
4.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ως τις 1 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία» (υπεύθυνη κ. Αφροδίτη Μπουσουλέγκα, τηλ. 2310 99 43 64 και 99 57 56, Fax 2310 99 43 54) ή να αποστείλουν με ίδια, όπως παραπάνω, ημερομηνία ταχυαποστολής στη διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Κτίριο εδρών, 7ος όροφος, Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθηγήτρια Μαλαματένια Σκαλτσά, Θεσσαλονίκη 541 24, με την ένδειξη για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία» τα εξής:
α. Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (http://ma-museology.web.auth.gr), συνοδευόμενη από φωτογραφία.
β. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση τους μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου του 2014.
γ. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ  για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή αντίγραφο.
ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία. Οι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών και Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών υποβάλλουν επιπλέον portfolio.
στ. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή με τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: 1. Certificate in Advanced English (CAE) Πανεπιστημίου του Cambridge, 2. Advanced Level Certificate in English –  Hellenic American University, 3. London Tests of English Level, 4 – Advanced Communication – EDEXCEL International London Examinations, 5. IELTS με βαθμολογία από 6,5 και άνω, 6. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1, 7. TOEFL (Internet based 90/120), 8. TOEIC από 785 και άνω ή πτυχίο αγγλόφωνου πανεπιστημίου.
ζ. Δύο κλειστές, πρόσφατες συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, την τηλεομοιοτυπία ή και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος).
η. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).  Ειδικά οι αρχιτέκτονες με εμπειρία στο επάγγελμα πρέπει να υποβάλουν α) ένα σχεδιαστικό θέμα (χτισμένο ή όχι) που επεξεργάστηκαν προσωπικά, β) ελεύθερα σχέδια, σκίτσα ή ζωγραφική που έχουν κάνει πρόσφατα.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και δεν επιστρέφονται.
5.  Για όσους από τους υποψήφιους προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία ότι δεν έχουν διδαχθεί επαρκή μαθήματα Ιστορίας ή Πολιτισμού θα κληθούν σε σχετική εξέταση.
6. Οι περίπου 40 (σαράντα) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των απαιτούμενων από το νόμο και την Ε.Δ.Ε. προσόντων, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Με βάση τη γνώση ή και εμπειρία των υποψηφίων επί πολιτιστικών θεμάτων ή και την προτεινόμενη βιβλιογραφία οι υποψήφιοι καλούνται, ενώπιον επιτροπής, να σχολιάσουν με κριτικό τρόπο ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, μουσειακής εκπαίδευσης και επικοινωνίας με το κοινό, σύγχρονου ρόλου των μουσείων στην κοινωνία, ζητήματα θεσμικής υπόστασης των μουσείων, καθώς και του ρόλου του υλικού και άυλου πολιτισμού στην αειφορική ανάπτυξη, τον διάλογο και την κοινωνική συγκρότηση.

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Σ. Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Ε.Δ.Ε. Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»

Νίκος Καλογήρου
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Η διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»

Μαλαματένια Σκαλτσά
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολογίας Α.Π.Θ.

http://ma-museology.web.auth.gr

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

DPMS Museology Tour Guide

Advertisements
Κατηγορίες:Ανακοινώσεις Ετικέτες:
  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: