Αρχείο

Αρχείο Συγγραφέων

Νέο βιβλίο

23, Ιανουαρίου, 2008 Σχολιάστε

Εισαγωγή στην Προληπτική Συντήρηση των Υφασμάτινων Έργων Τέχνης
Χρήστος Χ. Καρύδης

Εκδόσεις futura, Αθήνα 2006ISBN: 960-6654-08-7 Σελ: 78

vivlio1.jpg

Η εν­δυ­μα­τολο­γι­κή ποι­κι­λί­α (π.χ. εκ­κλη­σια­στι­κά ή ι­στο­ρι­κά εν­δύ­μα­τα) ε­ξυ­πη­ρε­τεί συ­γκεκρι­μέ­νες αν­θρώ­πι­νες α­νά­γκες, που α­φο­ρούν σε θρη­σκευ­τι­κές (λει­τουρ­γι­κού τύ­που), πα­ρα­δο­σια­κές και κα­θη­με­ρι­νές πε­ρι­στά­σεις. Τα υ­φά­σμα­τα, τα ο­ποί­α χρη­σι­μο­ποιού­νται για την κα­τα­σκευ­ή αυ­τών των εν­δυ­μά­των, συν­δυά­ζουν ποικι­λί­α υ­λι­κών με διαφορετική συμπεριφορά στις περιβαλλοντικές συνθήκες αποθήκευσης και έκθεσης. Τα υ­λι­κά αυ­τά εί­ναι ό­μως α­να­γκαί­α να δια­τη­ρη­θούν, έ­τσι ώστε ο χρό­νος να πε­ρά­σει α­πό ‘πά­νω τους’ ό­σο το δυ­να­τόν πιο ‘ανώ­δυ­να’. Άλ­λω­στε, α­φού ένας από τους σκο­πούς της τέ­χνης εί­ναι η δια­χρο­νι­κό­τη­τα, το βιβλί­ο αυ­τό στοχεύει στο να δοθούν τα απαραίτητα γνωσιολογικά εφόδια για την επίτευξη του σκοπού αυτού σε κάθε έργο τέχνης. Η παρούσα, πρώτη για την ελληνική βιβλιογραφία έκδοση, έχει σχεδιαστεί για όποιον θα ήθελε να ασχοληθεί ή ήδη ασχολείται με τα υφασμάτινα έργα τέχνης.

Προλογισμοί: Δρ. Ελένη Ιωακείμογλου (Καθ. Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Τ.Ε.Ι Αθηνών) Δρ. Κατερίνα Κορρέ- Ζωγράφου (Καθ. Ιστορικής & Κοινωνικής Λαογραφίας Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Για περισσότερες πληροφορίες: c.karydis@gmail.com

Κατηγορίες:Ανακοινώσεις

Διεθνές συνέδριο για την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας

10, Μαΐου, 2007 Σχολιάστε

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο διοργανώνει διεθνές συνέδριο στην Αθήνα, στις 14 και 15 Ιουνίου 2007, στο πλαίσιο του έργου “ACCU: Access to Cultural Heritage” του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000, με θέμα: «Πολιτιστική Κληρονομιά για όλους: ξεπερνούμε τα εμπόδια, δημιουργούμε εμπειρίες». Οι στόχοι του συνεδρίου είναι:

  • Να ξεκινήσει το διάλογο για τους παράγοντες εκείνους, φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους, που εμποδίζουν την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά.
  • Να προβάλλει τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και προοπτικές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην πολιτιστική κληρονομιά.
  • Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου “ACCU: Access to Cultural Heritage” για την ενίσχυση της συμμετοχής πολλών και διαφορετικών ομάδων κοινού σε πέντε διαφορετικούς χώρους πολιτισμού.
  • Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με μία συζήτηση με κύριο θέμα: «Μουσεία και ζητήματα ισότητας». Το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα εγγραφής και να την αποστείλετε έως την 25η Μαΐου 2007 στην ηλεκτρονική διεύθυνση artemis_sta@yahoo.com (υπόψη Άρτεμης Σταματέλου) ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο ACCU και το συνέδριο, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.accessculture.org.