Αρχείο

Αρχείο Συγγραφέων

Ταχύρρυθμο σεμινάριο κατάρτισης στο επάγγελμα του Ξεναγού, Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία» 2013

22, Μαρτίου, 2014 Σχολιάστε

Κατηγορίες:Uncategorized

Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία», Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

22, Μαρτίου, 2014 Σχολιάστε

Κατηγορίες:Uncategorized

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία» Α.Π.Θ.&Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

22, Μαρτίου, 2014 Σχολιάστε

Κατηγορίες:Uncategorized

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ «Μουσειολογία»

17, Μαρτίου, 2014 Σχολιάστε

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της “Μουσειολογίας” (Αρ. Υπ. Απ. 124762/Β7/ΦΕΚ 22/14.01.2004/ Αποφ. Συγκλήτου ειδικής σύνθεσης, συνεδρίαση αρ. 122/16-6-2010).  Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μουσειολογία.  Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2014. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφούντες με τον τελευταίο εισαγόμενο, μέχρι του αριθμού των 30 φοιτητών.
2. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων τμημάτων, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’).
3.  Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων, καθώς και ισότιμων Σχολών και Τμημάτων του Εξωτερικού, εφόσον προβλέπεται να έχουν περατώσει τις σπουδές τους έως το Σεπτέμβριο του 2014.  Για τους τελειόφοιτους ισχύουν ό,τι και για τους πτυχιούχους και διπλωματούχους.
4.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ως τις 1 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία» (υπεύθυνη κ. Αφροδίτη Μπουσουλέγκα, τηλ. 2310 99 43 64 και 99 57 56, Fax 2310 99 43 54) ή να αποστείλουν με ίδια, όπως παραπάνω, ημερομηνία ταχυαποστολής στη διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Κτίριο εδρών, 7ος όροφος, Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθηγήτρια Μαλαματένια Σκαλτσά, Θεσσαλονίκη 541 24, με την ένδειξη για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία» τα εξής:
α. Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (http://ma-museology.web.auth.gr), συνοδευόμενη από φωτογραφία.
β. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση τους μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου του 2014.
γ. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ  για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή αντίγραφο.
ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία. Οι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών και Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών υποβάλλουν επιπλέον portfolio.
στ. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή με τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: 1. Certificate in Advanced English (CAE) Πανεπιστημίου του Cambridge, 2. Advanced Level Certificate in English –  Hellenic American University, 3. London Tests of English Level, 4 – Advanced Communication – EDEXCEL International London Examinations, 5. IELTS με βαθμολογία από 6,5 και άνω, 6. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1, 7. TOEFL (Internet based 90/120), 8. TOEIC από 785 και άνω ή πτυχίο αγγλόφωνου πανεπιστημίου.
ζ. Δύο κλειστές, πρόσφατες συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, την τηλεομοιοτυπία ή και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος).
η. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).  Ειδικά οι αρχιτέκτονες με εμπειρία στο επάγγελμα πρέπει να υποβάλουν α) ένα σχεδιαστικό θέμα (χτισμένο ή όχι) που επεξεργάστηκαν προσωπικά, β) ελεύθερα σχέδια, σκίτσα ή ζωγραφική που έχουν κάνει πρόσφατα.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και δεν επιστρέφονται.
5.  Για όσους από τους υποψήφιους προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία ότι δεν έχουν διδαχθεί επαρκή μαθήματα Ιστορίας ή Πολιτισμού θα κληθούν σε σχετική εξέταση.
6. Οι περίπου 40 (σαράντα) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των απαιτούμενων από το νόμο και την Ε.Δ.Ε. προσόντων, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Με βάση τη γνώση ή και εμπειρία των υποψηφίων επί πολιτιστικών θεμάτων ή και την προτεινόμενη βιβλιογραφία οι υποψήφιοι καλούνται, ενώπιον επιτροπής, να σχολιάσουν με κριτικό τρόπο ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, μουσειακής εκπαίδευσης και επικοινωνίας με το κοινό, σύγχρονου ρόλου των μουσείων στην κοινωνία, ζητήματα θεσμικής υπόστασης των μουσείων, καθώς και του ρόλου του υλικού και άυλου πολιτισμού στην αειφορική ανάπτυξη, τον διάλογο και την κοινωνική συγκρότηση.

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Σ. Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Ε.Δ.Ε. Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»

Νίκος Καλογήρου
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Η διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»

Μαλαματένια Σκαλτσά
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολογίας Α.Π.Θ.

http://ma-museology.web.auth.gr

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

DPMS Museology Tour Guide

Κατηγορίες:Ανακοινώσεις Ετικέτες:

Διεθνείς Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

15, Μαρτίου, 2014 Σχολιάστε

INTERNATIONAL COMPETITIONS
MUSEUMS FOR THE CITY PARK IN BUDAPEST

The Museum of Fine Arts in Budapest and the Városliget Zrt (City
Park), property of the Hungarian State, announce four open,
international, two-stage architecture competitions for the design of
museum buildings within the framework of the Liget Budapest Project
on the territory of the City Park Budapest.

We will be grateful if you can disseminate this information as
widely as possible and thank you very much in advance.

Best regards,
UIA General Secretariat

Image

Πληροφορίες :http://www.ligetbudapest.org/

Κατηγορίες:Ανακοινώσεις

Σχεδιασμός μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση

15, Μαρτίου, 2014 Σχολιάστε

Χρόνος υλοποίησης: 10-13 Απριλίου 2014

Σκοπός του Προγράμματος είναι να δώσει εργαλεία στους εν ενεργεία
εκπαιδευτικούς και τους πτυχιούχους ανθρωπιστικών και κοινωνικών
Επιστημών, και Σχολών Καλών Τεχνών, ώστε να συνδέσουν την εκπαιδευτική
διαδικασία στην υποχρεωτική εκπαίδευση με την πολιτιστική κληρονομιά,
τα μουσεία και το φυσικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος είναι η ολόπλευρη
συναισθηματική, αισθητική και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση:

http://diaviou.auth.gr/museum_re

Κατηγορίες:Uncategorized

Πρόσκληση: Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Παρουσίαση καταλόγου «10 χρόνια Μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα στο Μ.Μ.Σ.Τ»

9, Ιανουαρίου, 2014 Σχολιάστε

Image

Τα μοναδικά στο είδος τους και στη δυναμική τους μουσειοπαδαγωγικά εργαστήρια του ΜΜΣΤ συμπληρώνουν φέτος 10 χρόνια λειτουργίας. Με την ευκαιρία αυτή και με την πολύτιμη συνδρομή της Ελένης Λαζαρίδου υλοποιήσαμε την έκδοση ενός πολυσέλιδου καταλόγου ο οποίος τεκμηριώνει με κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό τον επιστημονικό τρόπο εργασίας των εργαστηρίων και τα ποικίλα επίπεδα δράσης που ανέπτυξαν μέσα στην πρώτη δεκαετία λειτουργίας τους. Το περιεχόμενό ενδιαφέρει ιδιαίτερα γονείς, εκπαιδευτικούς, μουσειοπαιδαγωγούς, μουσειολόγους, ιστορικούς τέχνης και εν γένει ανθρώπους που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στην παρουσίαση του καταλόγου που θα γίνει το Σάββατο 11.01.14 στις 12:30 στο αμφιθέατρο του ΜΜΣΤ!

Image

Κατηγορίες:Uncategorized Ετικέτες:

ΔΙΑΛΕΞΗ T.J. CLARK: LANDSCAPE AND IDENTITY, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, αμφιθ. ΜΜΣΤ, 7μμ

2, Δεκέμβριος, 2013 Σχολιάστε

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μουσειολογία,
το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη, σε συνεργασία
με την Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης,σας προσκαλούν στη
διάλεξη του ιστορικού της τέχνης καθηγητή Τ. J. Clark με θέμα
«Τοπιογραφία και Ταυτότητα».
Ο TJ Clark είναι διεθνώς αναγνωρισμένος μελετητής του γαλλικού 19ου
αιώνα στο πεδίο της κοινωνικής ιστορίας της τέχνης, με σημαντικές
δημοσιεύσεις για τον Κουρμπέ και τον Μανέ. Πιο πρόσφατα δημοσίευσε
μονογραφίες για το μοντερνισμό, τον Πουσέν, τον Πικάσο και συμμετείχε
στις πιο επίκαιρες συζητήσεις πάνω σε θέματα μεθοδολογίας της ιστορίας
της τέχνης.
Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά, στο αμφιθέατρο του Μακεδονικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ) την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013,
στις 7μμ και είναι ανοιχτή στο κοινό.

Κατηγορίες:Uncategorized Ετικέτες: ,

»Pictorial Semiotics»ομιλία του Goran Sonesson

4, Οκτώβριος, 2013 Σχολιάστε

Πρόσκληση

Ο Δ’ Τομέας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων,το ΔΠΜΣ Μουσειολoγίας των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η Ελληνική Σημειωτική Εταιρία σας προσκαλούν

την Τρίτη 8/10/2013, 12.00-14.00,στο Κτίριο Μεταπτυχιακών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ (όπισθεν Πολυτεχνείου/είσοδος από το κυλικείο)

στην ομιλία του Goran Sonesson, Καθηγητή Σημειωτικής και Διεθυντή του Κέντρου Γνωστικής Σημειωτικής του Πανεπιστημίου του Lund της Σουηδίας, με θέμα »Pictorial Semiotics».

Η ομιλία είναι ανοικτή για το κοινό.Image

Κατηγορίες:Uncategorized

Σειρά ομιλιών “Πλαστογράφηση και Λεηλασία έργων τέχνης”

25, Σεπτεμβρίου, 2013 Σχολιάστε

Art History_Poster2

Ομιλίες σχετικά με “Πλαστογράφηση και Λεηλασία έργων τέχνης”Art History_Poster

Πρόγραμμα

Christos Tsirogiannis, University of Cambridge
“Greece in Crisis: The Country’s Position on the Map of the International Illicit Antiquities Network”
Monday, September 30th, 5:00 p.m., Upper Level Library
Noah Charney, John Cabot University,
Founder of ARCA – Association for Research into Crimes Against Art
Exclusive video lecture followed by live Skype conference “An Introduction to Art Forgery”
Tuesday, October 1st, 5:30 pm, Arts Center Auditorium

Noah Charney, John Cabot University,
Founder of ARCA – Association for Research into Crimes Against Art
Exclusive video lecture followed by live Skype conference “An Introduction to Art Forgery”  
Tuesday, October 1st, 5:30 pm, Arts Center Auditorium

Fotini Xipolitakou, Artist
“Αρχαιοκαπηλεία και Παράνομη Διακίνηση Πολιτισμικών Αγαθών
Προστασία και Διεκδίκησή τους”
Guest Speaker: Nikolas Zirganos, Investigative Reporter of Looted Antiquities
Friday, October 4th, 5.30 pm, Upper Level Library
Free Admission
RSVP: online at http://www.acg.edu

Ημερομηνίες: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου –  Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

Τοποθεσία: στο κολλέγιο Deree.

Κατηγορίες:Uncategorized