Αρχείο

Archive for the ‘Ανακοινώσεις’ Category

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ «Μουσειολογία»

17, Μαρτίου, 2014 Σχολιάστε

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της “Μουσειολογίας” (Αρ. Υπ. Απ. 124762/Β7/ΦΕΚ 22/14.01.2004/ Αποφ. Συγκλήτου ειδικής σύνθεσης, συνεδρίαση αρ. 122/16-6-2010).  Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μουσειολογία.  Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και αρχίζει τον Οκτώβριο του 2014. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοψηφούντες με τον τελευταίο εισαγόμενο, μέχρι του αριθμού των 30 φοιτητών.
2. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι/ διπλωματούχοι ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και εν γένει Θετικών Σπουδών, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, καθώς και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΤΕΙ αντιστοίχων τμημάτων, σύμφωνα με την παρ. 12γ του άρθρου 5 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’).
3.  Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων, καθώς και ισότιμων Σχολών και Τμημάτων του Εξωτερικού, εφόσον προβλέπεται να έχουν περατώσει τις σπουδές τους έως το Σεπτέμβριο του 2014.  Για τους τελειόφοιτους ισχύουν ό,τι και για τους πτυχιούχους και διπλωματούχους.
4.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ως τις 1 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄, στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ «Μουσειολογία» (υπεύθυνη κ. Αφροδίτη Μπουσουλέγκα, τηλ. 2310 99 43 64 και 99 57 56, Fax 2310 99 43 54) ή να αποστείλουν με ίδια, όπως παραπάνω, ημερομηνία ταχυαποστολής στη διεύθυνση: Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Κτίριο εδρών, 7ος όροφος, Υπεύθυνη Προγράμματος: Καθηγήτρια Μαλαματένια Σκαλτσά, Θεσσαλονίκη 541 24, με την ένδειξη για το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειολογία» τα εξής:
α. Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ ή εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ (http://ma-museology.web.auth.gr), συνοδευόμενη από φωτογραφία.
β. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση τους μέχρι την περίοδο Σεπτεμβρίου του 2014.
γ. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ  για όσους προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
δ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή αντίγραφο.
ε. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία. Οι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικών Σχολών και Σχολών Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών υποβάλλουν επιπλέον portfolio.
στ. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή με τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: 1. Certificate in Advanced English (CAE) Πανεπιστημίου του Cambridge, 2. Advanced Level Certificate in English –  Hellenic American University, 3. London Tests of English Level, 4 – Advanced Communication – EDEXCEL International London Examinations, 5. IELTS με βαθμολογία από 6,5 και άνω, 6. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Γ1, 7. TOEFL (Internet based 90/120), 8. TOEIC από 785 και άνω ή πτυχίο αγγλόφωνου πανεπιστημίου.
ζ. Δύο κλειστές, πρόσφατες συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, την τηλεομοιοτυπία ή και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος).
η. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).  Ειδικά οι αρχιτέκτονες με εμπειρία στο επάγγελμα πρέπει να υποβάλουν α) ένα σχεδιαστικό θέμα (χτισμένο ή όχι) που επεξεργάστηκαν προσωπικά, β) ελεύθερα σχέδια, σκίτσα ή ζωγραφική που έχουν κάνει πρόσφατα.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και δεν επιστρέφονται.
5.  Για όσους από τους υποψήφιους προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία ότι δεν έχουν διδαχθεί επαρκή μαθήματα Ιστορίας ή Πολιτισμού θα κληθούν σε σχετική εξέταση.
6. Οι περίπου 40 (σαράντα) υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των απαιτούμενων από το νόμο και την Ε.Δ.Ε. προσόντων, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Με βάση τη γνώση ή και εμπειρία των υποψηφίων επί πολιτιστικών θεμάτων ή και την προτεινόμενη βιβλιογραφία οι υποψήφιοι καλούνται, ενώπιον επιτροπής, να σχολιάσουν με κριτικό τρόπο ζητήματα πολιτιστικής διαχείρισης, μουσειακής εκπαίδευσης και επικοινωνίας με το κοινό, σύγχρονου ρόλου των μουσείων στην κοινωνία, ζητήματα θεσμικής υπόστασης των μουσείων, καθώς και του ρόλου του υλικού και άυλου πολιτισμού στην αειφορική ανάπτυξη, τον διάλογο και την κοινωνική συγκρότηση.

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2014

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Π.Σ. Α.Π.Θ.
Πρόεδρος Ε.Δ.Ε. Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»

Νίκος Καλογήρου
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Η διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»

Μαλαματένια Σκαλτσά
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και Μουσειολογίας Α.Π.Θ.

http://ma-museology.web.auth.gr

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία»

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

DPMS Museology Tour Guide

Κατηγορίες:Ανακοινώσεις Ετικέτες:

Διεθνείς Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

15, Μαρτίου, 2014 Σχολιάστε

INTERNATIONAL COMPETITIONS
MUSEUMS FOR THE CITY PARK IN BUDAPEST

The Museum of Fine Arts in Budapest and the Városliget Zrt (City
Park), property of the Hungarian State, announce four open,
international, two-stage architecture competitions for the design of
museum buildings within the framework of the Liget Budapest Project
on the territory of the City Park Budapest.

We will be grateful if you can disseminate this information as
widely as possible and thank you very much in advance.

Best regards,
UIA General Secretariat

Image

Πληροφορίες :http://www.ligetbudapest.org/

Κατηγορίες:Ανακοινώσεις

Τετράδια Μουσειολογίας σε e-book

2, Ιουλίου, 2012 Σχολιάστε

Τα Τετράδια Μουσειολογίας κυκλοφορούν τώρα και σε μορφή e-book από τη σελίδα των Εκδόσεων Καλειδοσκόπιο
Προμηθευτείτε παλιότερα, εξαντλημένα τεύχη, και κατεβάστε τα στον υπολογιστή σας.
Τιμή 6 ευρώ.

Δείτε επίσης τα περιεχόμενα του νέου, όγδου τεύχους εδώ.

Διεθνής Ημέρα Μουσείων – Αντίστροφη μέτρηση με ένα ερώτημα την ημέρα

11, Μαΐου, 2012 1 Σχολιο

Διεθνής Ημέρα Μουσείων στις 18 του Μάη και φέτος το θέμα είναι “Το Μουσείο σε ένα κόσμο που αλλάζει. Νέες προκλήσεις – νέες εμπνεύσεις”. Στο πλαίσιο του εορτασμού που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, η Εταιρεία Ελλήνων Μουσειολόγων ξεκινά μια δημόσια συζήτηση, μέσω κοινωνικών δικτύων, για τα μουσεία και τις αξίες τους στη σύγχρονη κοινωνία, διατυπώνοντας κάποια πολύ απλά και ανοικτά ερωτήματα που αναζητούν τις δικές σας απόψεις και προτάσεις.

Μετρώντας αντίστροφα μέχρι την 18η του Μάη … για επτά μέρες θέτουμε επτά ερωτήματα, κάθε μέρα και ένα διαφορετικό που ξεχωριστά αλλά και ως σύνολο μας κάνουν να σκεφτούμε ξανά ή αλλιώς τα μουσεία και το ρόλο τους στη ζωή μας.

Πιστεύουμε στο διάλογο και τη διάδραση, ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή, αναζητούμε τη σκέψη και το συναίσθημα σας για τα μουσεία σε έναν κόσμο που αλλάζει…

Το πρώτο ερώτημα θα ανέβει αύριο σε καινούριο ποστ.

Διάλεξη του Hans Belting: World Art and Global Art: Views of Changing Artworlds

4, Μαΐου, 2012 Σχολιάστε

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία» με χαρά ανακοινώνει την παρουσία στο Α.Π.Θ. του καθηγητή της ιστορίας της τέχνης Δρ. Hans Belting, ο οποίος θα δώσει διάλεξη με θέμα: “World Art and Global Art: Views of Changing Artworlds” («Παγκόσμια» τέχνη και «οικουμενική» τέχνη: Όψεις των μεταβαλλόμενων κόσμων της τέχνης») στο αμφιθέατρο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατία 154, εντός της Δ.Ε.Θ. τηλ. 2310 240 002) την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012, 11:30‐14:00.

Ένα καίριο θέμα, το οποίο απασχολεί εξίσου την ιστορία της τέχνης και τη διαχείρισή της, και το οποίο, κατ’ επέκταση, απασχολεί και τη θεωρητική μουσειολογία σήμερα, είναι τα μουσεία σύγχρονης τέχνης και η σχέση τους με αυτό που ο Belting αποκαλεί «οικουμενική» τέχνη, θεωρώντας την ως τμήμα της σύγχρονης που παράγεται στον τρίτο κόσμο, καθώς και η σχέση όλων αυτών με την αγορά της σύγχρονης τέχνης, στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Αυτόν τον απολύτως σύγχρονο προβληματισμό, τον οποίο ο ίδιος ο Belting και η ομάδα του (Peter Wiebel και Andrea Buddensieg) έχει προωθήσει διεθνώς, μέσω ενός μεγάλου ερευνητικού προγράμματος (συμπόσια, εκδόσεις, φόρα, εκθέσεις), του GAM (Global Art and the Museum), το οποίο διεξάγεται τα τελευταία πέντε χρόνια στο ZKM (Zentrum für Κunst und Medientechnologie), το πρώτο εθνικό μουσείο για την τέχνη των Nέων Μέσων στην Ευρώπη, στην Καρλσρούη της Γερμανίας, θα αναπτύξει ο Belting συζητώντας με το κοινό του, μετά τη διάλεξη.

Σημειώνεται ότι ο Peter Weibel θα συνεχίσει τον προβληματισμό, καλεσμένος από το Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία», το Τμήμα Αρχιτεκτόνων και την Εταιρεία Ελλήνων Μουσειολόγων, σε διάλεξή του, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την Παρασκευή 18 Μαου 2012 στις 12:00 στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

Κατηγορίες:Ανακοινώσεις, Νέα, Συνέδρια Ετικέτες:

Δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

4, Μαΐου, 2012 Σχολιάστε

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Μουσειολόγων σας ενημερώνει για τις δράσεις «Πάμε μια βόλτα στο… μουσείο;» και «Ερμηνεύοντας έναν Πολιτιστικό Περίπατο: Οδός Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη», οι οποίες θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των εορτασμών της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων.

Η Εταιρεία Ελλήνων Μουσειολόγων συμμετέχει και στηρίζει ενεργά τις παραπάνω δράσεις, τις οποίες ανέλαβαν αντιστοίχως η αρχαιολόγος-μουσειολόγος Τάνια Βλαχομήτρου και η τελειόφοιτη αρχαιολόγος – μουσειολόγος Μαρία Τσιμούρα μαζί με τους μεταπτυχιακούς συμφοιτητές της του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία» Α.Π.Θ. & Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η Εταιρεία Ελλήνων Μουσειολόγων θα πρότεινε την ανάληψη ανάλογων πρωτοβουλιών από όλα τα μέλη της, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια, που θα της ζητηθεί.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας Ελλήνων Μουσειολόγων νομίζει ότι αυτή η δράση θα μπορούσε να εφαρμοστεί από όλους τους συναδέλφους για τα μνημεία της πόλης τους, όχι μόνο αρχαία αλλά και νεώτερα ή και σύγχρονης τέχνης. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να επικοινωνήσει με θεσμικούς φορείς για όσα μνημεία θα χρειάζονταν ειδική άδεια, μπορεί να στείλει αυτοκόλλητα με το λογότυπο της Εταιρείας και της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων καθώς και το ταινιάκι σε DVD, εφόσον μπορεί να προβληθεί, προσθέτοντας σε αυτό ό,τι οι συνάδελφοι νομίζουν ότι θα το εμπλούτιζε, καθώς και ό,τι σχετικό με τα μνημεία που θα επιλέξουν να «ερμηνεύσουν».

Σημειώνουμε ότι η προσέγγιση « ερμηνείες» θα πρέπει να έχει αφετηρία το σήμερα και να χαρακτηρίζεται από την ολιστική της διάσταση. Δεν θέλουμε να ξεναγήσουμε στην ιστορία των «μνημείων», αλλά να «ερμηνεύσουμε» μουσειολογικά τη δημιουργία τους και την παρουσία τους στην κοινωνία σήμερα και τότε.

Τηλ . επικοινωνίας: ΔΠΜΣ Μουσειολογία 2310995756, Μαρία Τσιμούρα
e-mail: tsimmaria@yahoo.gr

Το αφισάκι σχεδίασε ο Στέργιος Γαλίκας, τελειόφοιτος αρχιτέκτων-μουσειολόγος του Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία».

Me in my Museum – Updated

17, Απρίλιος, 2012 Σχολιάστε

Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας! Δείτε παρακάτω το σχετικό email κατάθεσης της φωτογραφίας στο διαγωνισμό:

Dear Organisers of the *Me in my Museum* Competition,

First and foremost many thanks for giving us the opportunity to participate
in this original competition and demonstrate our passion for museums and
our dedication to the International Museum Day celebrations.
We send you the Registration form as well as our photo entry in jpg
format (1851K).

Here below, we present also the details of our entry:

*Name of the museum in the photo*: *Byzantine & Christian Museum, Athens,
Greece*

*Participants’ name: **Association of Greek Museologists*

*Nationality*: *Greek*

*Date of establishment:* *2005*

*Email address*: scaltsa@arch.auth.gr

*Postal address*: Att.: Prof. Matoula Scaltsa, 13 Proxenou Koromila Str.,
54623 Thessaloniki, Greece.

*Individuals in the photo*:

1. Fani Mourtzoukou (Female, Greek, above 18 years old)

2. Anastasia Iliopoulou (Female, Greek, above 18 years old)

3. Aggeliki Dervenioti (Female, Greek, above 18 years old)

4. Foteini Ksipolitakou (Female, Greek, above 18 years old)

5. Ioannis Ksipolitakos (Male, Greek, above 18 years old)

6. Despina Picopoulou (Female, Greek, above 18 years old)

7. Aggeliki Chatzi (Female, Greek, above 18 years old)

8. Stathis Gotsis (Male, Greek, above 18 years old)

9. Nikolas Konstantios (Male, Greek, above 18 years old)

10. Panos Vosnidis (Male, Greek, above 18 years old)

11. Artemis Stamatelou (Female, Greek, above 18 years old)

12. Dimitris Strigas (Male, Greek, above 18 years old)

13. Matoula Scaltsa (Female, Greek, above 18 years old)

14. Ester Solomon (Female, Greek, above 18 years old)

15. Marlen Mouliou (Female, Greek, above 18 years old)

16. Eleni Avgerinou (Female, Greek, above 18 years old)

17. Eliza Gerolymatou (Female, Greek, above 18 years old)

18. Ioannis Stavrinos (Male, Greek, above 18 years old)

19. Sotiria Papastaurou (Female, Greek, above 18 years old)

20. Anna Pianalto (Female, Italian, above 18 years old)

Many thanks again for this great idea and our best wishes,

Marlen Mouliou
On behalf of the Association of Greek Museologists

***

Πρόσκληση

Η Εταιρεία Ελλήνων Μουσειολόγων συμμετέχει στο φωτογραφικό διαγωνισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) «Me in my Museum«, με αφορμή την 35η επέτειο του εορτασμού για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, και προσκαλεί τα μέλη της, τους φίλους της και όλους όσους αγαπούν τα μουσεία σε μια πρωτότυπη και κεφάτη ομαδική φωτογράφηση.

Ελάτε να «δια-δηλώσουμε το πάθος μας για τα μουσεία ακόμη και σε περίοδο κρίσης» και να στείλουμε το μήνυμά μας σε όλο τον κόσμο, με πρωτοβουλία της Εταιρείας μας, μέσα από την ιστοσελίδα του ICOM

Τόπος συνάντησης: το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα (πάντα δυναμικό και αγαπημένο)
Ημέρα και ώρα συνάντησης: Πέμπτη 19 Απριλίου 2012, 2.30-2.45 μ.μ. (αλλά όχι πιο αργά, για να το προλάβουμε ανοικτό).

Όλοι όσοι μπορείτε να είσθε εκεί, σας περιμένουμε!

Κατεβάστε το πόστερ

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

2, Απρίλιος, 2012 Σχολιάστε

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ», ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2012: «Το Μουσείο σε έναν κόσμο που αλλάζει. Νέες προκλήσεις, νέες εμπνεύσεις»

Πρόγραμμα

Παρασκευή 18, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Μαΐου 2012

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2012 οι μουσειολόγοι βγαίνουν εκτός των τειχών:
Α. Προβάλλουν με έμπνευση σε χώρους ανοιχτούς ή/και κλειστούς έναν
εικονοποιημένο σχολιασμό για το μουσείο σήμερα σε έναν κόσμο που έχει δραματικά αλλάξει και
Β. Συζητούν για και ερμηνεύουν τον υλικό πολιτισμό σε χώρους ανοιχτούς ή/και κλειστούς.

Πληροφορίες:
http://ma-museology.web.auth.gr/Greek/news.php
Τηλ. 2310 99 43 64/ 99 57 56

Κατηγορίες:Ανακοινώσεις Ετικέτες:

Οργανόγραμμα ΥΠΠΟΤ

25, Μαρτίου, 2012 Σχολιάστε

Αγαπητοί συνάδελφοι, το Δ.Σ. της Εταιρείας, έχοντας θέσει ως στόχους, την προώθηση θεσμικών κυρίως ζητημάτων, που θα αντιμετωπίζουν ευνοϊκά τη θέση των μουσειολόγων στη διαχείριση του πολιτισμού, προβαίνει συστηματικά σε μια σειρά από τέτοιες ενέργειες.

Δυστυχώς ακόμα και εκεί που θεωρούσαμε ότι εύκολα θα είχαμε αποτέλεσμα, το οποίο και θα σας ανακοινώναμε με χαρά, αποδεικνύεται ότι οι δομές δεν είναι εύκολο να αλλάξουν. Τα ζητήματα αυτά για τα οποία θα σας ενημερώσουμε σύντομα είναι το ζήτημα της δυνατότητας «ξενάγησης» στους φυσικούς μας χώρους, τα μουσεία, το ζήτημα της κάρτας ελεύθερης εισόδου στα μουσεία, το ζήτημα της πλήρους μοριοδότησης από τον ΑΣΕΠ του μεταπτυχιακού μας, το ζήτημα προγραμμάτων επιμόρφωσης σε μουσειακά ζητήματα, τα οποία θα δώσουν δουλειά σε αρκετούς συναδέλφους, το ζήτημα της ένταξης της Εταιρείας μας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενώσεων Μουσείων (NEMO).

Στο μεταξύ ενέσκυψε το Σχέδιο Οργανογράμματος του ΥΠΠΟΤ, το οποίο με σπουδή εστάλη στη Βουλή για επεξεργασία και ψήφιση την προηγούμενη Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012. Εμείς ενημερωθήκαμε την Παρασκευή, όταν μάλιστα είχε ήδη σταλεί στα ΜΜΕ, ορισμένα από τα οποία το είχαν δημοσιεύσει την Παρασκευή 16 Μαρτίου.

Από τότε ως σήμερα με συντονισμένες προσπάθειες το Δ.Σ. της Εταιρείας επεξεργάστηκε προσεκτικά το οργανόγραμμα των 162 σελίδων καταλήγοντας προς το παρόν στο κείμενο το οποίο σας στέλνουμε και το οποίο θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική έκδοση του ΒΗΜΑΤΟΣ είτε τη Δευτέρα είτε την Τρίτη 27-3-12. Παράλληλα το προωθούμε και στον υπόλοιπο τύπο, ενώ συγχρόνως συνεχίζουμε την επεξεργασία, αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο έχουμε άποψη για τα σημεία όπου εμπλέκεται η μουσειολογία (δηλαδή δεν πρόκειται για μια στενά συνδικαλιστική θέση) αλλά και η συνολική διαχείριση του πολιτισμού (έλλειψη σχεδιασμένης πολιτιστικής πολιτικής για το σύνολο του πολιτιστικού αποθέματος, ακατάλληλο πλαίσιο προώθησης της χορηγίας, απαξιωμένη και μη αναγκαία σήμερα σχολή ξεναγών κλπ).

Η ευρύτερη δημοσιοποίηση του κειμένου αυτού πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και σας καλούμε να ενεργήσετε και εσείς προς αυτή την κατεύθυνση.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ. της Εταιρείας

Κατηγορίες:Ανακοινώσεις, Νέα Ετικέτες:

10 Μαθήματα για τα μουσεία μας

1, Φεβρουαρίου, 2012 Σχολιάστε

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

10 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΑΣ
Ο πολιτιστικός και παιδευτικός ρόλος των Μουσείων από το στόμα των Διευθυντών των μεγάλων Μουσείων τής Ελλάδας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 17.00-18.30.

Βασίλης Λαμπρινουδάκης
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Συντονιστής τής ενότητας)

1. Πέμπτη 26 Ιανουαρίου
Βασίλης Λαμπρινουδάκης
Το Μουσείο: Μια διαχρονική προσέγγιση

2. Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου
Ματούλα Σκαλτσά
Καθηγήτρια Ιστορίας τής Τέχνης και Μουσειολογίας τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πάνος Τζώνος
Καθηγητής Αρχιτεκτονικής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Μουσείο και σύγχρονη Μουσειολογία

3. Πέμπτη 9 Φεβρουάριου
Δημήτρης Παντερμαλής
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας τού Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος τού Μουσείου
Ακροπόλεως
Το Μουσείο Ακροπόλεως

4. Πέμπτη 16 Φεβρουάριου
Άννα Καφέτση
Διευθύντρια τού Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

5. Πέμπτη 23 Φεβρουάριου
Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
Διευθύντρια τής Εθνικής Πινακοθήκης
Η Εθνική Πινακοθήκη

6. Πέμπτη 1η Μαρτίου
Αναστασία Τούρτα
Επίτιμη Διευθύντρια τού Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού,
Διευθύντρια τού Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

7. Πέμπτη 8 Μαρτίου
Άγγελος Δεληβοριάς
Καθηγητής Ιστορίας τής Τέχνης τού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής τού Μουσείου Μπενάκη
Το Μουσείο Μπενάκη

8. Πέμπτη 15 Μαρτίου
Μιχάλης Δερμιτζάκης
Καθηγητής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας τού Πανεπιστημίου
Αθηνών, τ. Διευθυντής τού Μουσείου Παλαιοντολογίας και
Γεωλογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τα Μουσεία τού Πανεπιστημίου

9. Πέμπτη 22 Μαρτίου
Νικόλαος Καλτσάς
Διευθυντής τού Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

10. Πέμπτη 29 Μαρτίου
Νικόλαος Σταμπολίδης
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής τού Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης